TACSO Events

2 Mar
2021

In the framework of the EU-funded Technical Assistance to Civil Society Organizations in Western Balkans and Turkey (EU TACSO 3) project, we are pleased to invite you to participate in a consultation on the Guidelines for EU Support to Civil Society in the Enlargement Region for the period 2021-2027. The consultation in Albania will take place on Tuesday, 2 March, 2021, between 10:00 -12:30 hrs . The consultation concerns the revision and updating of the Guidelines that have already been in place and used in the period 2014 - 2020.

When: 2 Mar 2021, 10:00
Event Type: Conference
23 Nov
2020
When: 23 Nov 2020, 10:00
Event Type: Workshop
9 Nov
2020

EU TACSO 3 do të organizjë on-line një Program trajnimi mbi ‘Vullnetarizmin për Ndryshim Social’ që konsiston në trajnimin dhe mentorimin mbi vullnetarizmin për organizatat e interesuara në Shqipëri. Objektivi i Programit të trajnimit është të rrisë njohuritë dhe aftësitë e OShC-ve në Shqipëri për të përmbushur kërkesat ligjore për vullnetarizmin, për të rritur kapacitetet e tyre për të angazhuar qytetarët në projekte dhe programe vullnetarizmi dhe për të promovuar aktivizmin.

When: 9 Nov 2020, 09:30
Event Type: Workshop