Obrazac za registraciju - IPA III Program podrške civilnom društvu (CSF) 2021 i Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) 2021 za Crnu Goru, Konsultativni sastanak, utorak, 25 januar 2022 (Rok za registraciju: 24 januar 2022)

Za potrebe Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, EU TACSO 3 projekat organizuje on-line konsultativni sastanak o Smjernicama za IPA III Program podrške civilnom društvu, CSF-2021 ya Crnu Goru i Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) 2021, u utorak, 25 januara 2022god u periodu od 11:00 do 12:30h.

Cilj sastanka je da se razgovara o temama i modalitetima koji se mogu rješavati u okviru programa CSF 2021 i EIDHR za 2021. sa civilnim društvom, kao i drugim zainteresovanim stranama za razvoj Programa.

Nacrt programa dostupan je na linku.

Da biste učestvovali u konsultacijama, potrebno je da se prijavite popunjavanjem obrasca za registraciju do 24 Januara do 17:00h. Radni jezici biće crnogorski i engleski. Zoom link biće poslat na vaš mail nakon isteka roka za registraciju.

U slučaju da niste u mogućnosti da prisustvujete, odgovore na pitanja i druge komentare ili sugestije možete poslati na e-mail: TACSO-ME@tacso.eu.  Rok za slanje je ponedjeljak, 24 januar 2022, 17:00h. Pisani prilozi se mogu dostaviti na crnogorskom i engleskom jeziku. Vodite se sljedećim pitanjima:

 • Koja su glavna pitanja na koja bi se trebali fokusirati po prioritetnim oblastima? I zašto?
 • Šta mislite koji bi mogli biti modaliteti implementacije za svaku od različitih prioritetnih oblasti? Molimo obrazložite.

U oba odgovora navedite da li mislite na CSF ili EIDHR i na koja prioritetna područja.

 

 1. Glavni prioriteti za CSF 2021:

Podrška organizacijama civilnog društva i mrežama ka povećanju sposobnosti monitoringa i učešća u reformskim procesima u postizanju efikasnog političkog dijaloga u vezi sa procesom pristupanja EU, uključujući elemente zagovaranja i monitoringa.

Glavne oblasti koje se razmatraju za ove aktivnosti uključuju demokratiju i dobro upravljanje, vladavinu prava, pravosuđe, reformu javne uprave, upravljanje javnim finansijama, zelenu agendu, poljoprivredu, zaštitu potrošača, životnu sredinu, razvoj ekonomske i socijalne politike. Ova oblast podrške cilja na multisektorski politički dijalog, pored izgradnje kapaciteta OCD, građani/ke bi trebali biti cilj i ostati glavni korisnici/e.

 

Podrška malim organizacijama civilnog društva i pokretima civilnog društva u različitim sektorima, razvijanje kapaciteta lokalnih pokreta i lokalnih neformalnih grupa kroz mehanizme fleksibilne finansijske podrške trećim stranama u svim oblastima relevantnim za pristupanje EU.

 

Ova akcija će podržati manje OCD i druge vrste građanskih pokreta, romske nevladine organizacije i lidere zajednice i lokalne organizacije, posebno izvan glavnog grada Podgorice, u oblastima kao što su dobro upravljanje, pitanja životne sredine i klimatske akcije, ekonomske i socijalne politike i poljoprivrede. Ova oblast podrške ima za cilj razvoj malih OCD i neformalnih grupa.

 

Podrška različitim ključnim akterima da doprinesu lokalnom razvoju.

 

Povećati kapacitete i prepoznavanje ključnih aktera (civilnog društva, omladinskih organizacija, organizacija poljoprivrednika i drugih civilnih aktera, kao i lokalnih vlasti) kao pokretača lokalnog razvoja.

 1. Pomoć pri zapošljavanju mladih kroz poboljšanje digitalnih vještina,
 2. Podrška mladima kroz neformalno obrazovanje i promociju stručnog osposobljavanja,
 3. Inovativni pristupi malim preduzećima posebno u ruralnim područjima u cilju ekonomskog razvoja na lokalnom nivou,
 4. Podrška kulturnim i turističkim inicijativama uključujući eko-turizam i podršku tradicionalnim rukotvorinama.

Zainteresovane strane ove podrške su grupe koje se nalaze u situaciji ranjivosti ili suočene sa njom i sve ostale organizacije civilnog društva.

 1. Glavni prioriteti Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) 2021

Branioci/braniteljke ljudskih prava:

 • podrška, zaštita i odbrana branitelja/braniteljki ljudskih prava;
 • radnje protiv torture i drugog okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

 

Promocija ljudskih prava:

 • podrška i jačanje nacionalnog i međunarodnog okvira za zaštitu ljudskih prava; usklađeno praćenje nacionalnih i međunarodnih obaveza civilnog društva;
 • pristup pravdi i vladavini prava;
 • podrška rodnoj ravnopravnosti (ženska prava, žene u odlučivanju, ekonomsko osnaživanje žena, borba protiv rodno zasnovanog nasilja, itd.);
 • zaštita socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava, posebno za grupe posebno osjetljive na diskriminaciju kao što su stari, žene, djeca, LGBTI, osobe koje rade na crno, osobe s invaliditetom, Romi, migranti, izbjeglice i prava pripadnika/ca manjina .

 

Promovisanje razvoja demokratske političke kulture:

 • podrška akcijama organizacija civilnog društva koje se bave antikorupcijom i doprinose odgovornijem i transparentnijem radu institucijač
 • podrška aktivnostima organizacija civilnog društva (OCD) koje jačaju demokratske reforme i dijalog (sa Parlamentom i drugim relevantnim akterima).
Predstavnik/ca
Organizacija
Organizacija civilnog društva: Pojam civilno društvo odnosi se na sve oblike društvenog djelovanja koje sprovode pojedinci/ke ili grupe koji nisu ni povezani sa Vladom niti ona njima upravlja (EUR-Lex Glossary: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/civil_society_organisation.html)