Obuka o javnom zastupanju i aktivizmu: „Kako implementirati uspješnu on-line kampanju“ za OCD iz Crne Gore

EU TACSO 3 organizuje obuku o javnom zastupanju i aktivizmu: „Kako implementirati uspješnu on-line kampanju“ za organizacije civilnog društva iz Crne Gore u periodu od 28. do 29. oktobra 2021. godine.

Ova dvodnevna obuka ima za cilj razvoj kapaciteta predstavnika/ca organizacija civilnog društva iz Crne Gore kroz specifičnu podršku uspješnoj implementaciji kampanja zastupanja i aktivizma u novom okruženju gdje je fokus više na on-line angažmanu i komunikaciji. Takođe, obuka će služiti promociji aktivizma i građanskog angažmana za promociju EU vrijednosti: poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika/ca manjina.

Ciljna grupa su organizacije civilnog društva, mediji i medijska udruženja iz Crne Gore, a posebno pružaoci socijalnih usluga, organizacije koje rade u oblasti zaštite ljudskih prava, lokalne organizacije, organizacije koje rade sa ranjivim grupama, djecom i mladima. Molimo vas imajte u vidu da trening nije otvoren za predstavnike/ce biznis sektora, javnih institucija, međunarodnih organizacija niti prijave individualaca/ki koji nisu dio neke organizacije civilnog društva.

Molimo vas imajte u vidu da trening nije otvoren za predstavnike/ce biznis sektora, javnih institucija, međunarodnih organizacija niti prijave individualaca/ki koji nisu dio neke organizacije civilnog društva.

Obuka će se sprovesti on-line (putem Zoom platforme), na crnogorskom jeziku.

Trening će se odvijati u obliku trodnevnog (6 radnih sati dnevno) interaktivnog programa sa praktičnim prenosom znanja od strane iskusnih trenerica i gostujućih predavača. Nacrt programa je dostupan na linku: Agenda na crnogorskom jeziku

Zainteresovane organizacije civilnog društva trebaju se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca do 24. oktobra 2021.

Kako bi se osigurala učinkovita obuka sa dubinskim pristupom i praktičnim vježbama, broj odabranih OCD i učesnika/ca je ograničen (maksimum 20). Nakon uspješno završene obuke učesnici/e će dobiti sertifikate.

Predstavnik/ca
Organizacija
Organizacija civilnog društva: Pojam civilno društvo odnosi se na sve oblike društvenog djelovanja koje sprovode pojedinci/ke ili grupe koji nisu ni povezani sa Vladom niti ona njima upravlja (EUR-Lex Glossary: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/civil_society_organisation.html)