Formular regjistrimi - Konsultim Kombëtar dhe Takim Validues mbi Raportin e BE-së për Vlerësimin e Udhëzimeve për Shoqërinë Civile 2020 në Shqipëri E Premte, 10 Shtator 2021 (Afati i rregjistrimit: E Martë, 7 Shtator 2021)

Si pjesë e mandatit për të rishikuar dhe ofruar monitorim sipas Udhëzimeve të BE -së për Shoqërinë Civile, për nevojat e DG NEAR në baza vjetore, projekti EU TACSO 3 dëshiron t'ju ftojë në konsultimin në nivel kombëtar dhe në takimin validues mbi Raportin e Vlerësimit të BE-së për UShC 2020 ne Shqiperi. Takimi do të zhvillohet të Premten, 10 Shtator 2021, në orën 10:00 CET.

Qëllimi i takimit validues është të paraqesë gjetjet në nivel rajonal si dhe gjendjen e mjedisit mundësues dhe kapacitetet e OSHC-ve në Shqipëri. Për më tepër, takimi do të synojë të sigurojë vlefshmërinë e rezultatit të vlerësimit dhe të diskutojë rekomandimet e paraqitura në Raport, si dhe të sigurojë që përfaqësuesit e OSHC-ve dhe aktorët e tjerë të përfshihen në mënyrë aktive në këtë proces. Takimi  organizohet në bashkëpunim me Delegacionet e Bashkimit Evropian në secilin nga vendet përfituese të IPA-s dhe me Qendrat Kombëtare Burimore (NRC). Bazuar në kontributet e marra në sesionet e konsultimit dhe të validimit do te behet finalizimi i Raportit përfundimtar si dhe publikimi i tij.

Ju lutemi, regjistrohuni këtu deri të E Martë, 7 Shtator 2021.

Na ndihmoni t'ju njohim më mirë!
Organizata e Shoqërisë Civile: Shoqëria civile i referohet të gjitha formave të veprimit shoqëror të kryera nga individë ose grupe që nuk kanë lidhje me Shtetin dhe as nuk menaxhohen prej tij (EUR-Lex Glossary: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/civil_society_organisation.html )
Emri i Organizatёs
Organizata e Shoqërisë Civile: Shoqëria civile i referohet të gjitha formave të veprimit shoqëror të kryera nga individë ose grupe që nuk kanë lidhje me Shtetin dhe as nuk menaxhohen prej tij (EUR-Lex Glossary: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/civil_society_organisation.html )