Obrazac za registraciju:Sastanak za konsultacije i validaciju Izvještaja o procjeni stanja vezano za EU smjernice za podršku civilnom društvu u regionu proširenja (EUCSG) 2020 u Bosni i Hercegovini, ponedjeljak 6. septembar 2021.

Kao dio mandata godišnjeg pregleda stanja i obezbjeđivanja monitoringa u skladu sa EU Smjernicama za podršku civilnom društvu za potrebe DG NEAR, projekat EU TACSO 3 ima zadovoljstvo da vas pozove na sastanak sa ciljem konsultacija i validaciju Izvještaja o procjeni stanja vezano za EUCSG za 2020 za Bosnu i Hercegovinu. Sastanak će se održati u ponedjeljak 6. septembra 2021. god u 10:00 sati po srednjoevropskom vremenu.

Svrha validacionog sastanka je predstavljanje regionalnih nalaza i stanja u oblasti podržavajućeg okruženja i kapaciteta OCD u Bosni i Hercegovini. Dodatno, sastanak će imati za cilj da obezbijedi provjeru valjanosti rezultata procjene i razmotri preporuke iznijete u Izvještaju, kao i da osigura da su predstavnici/e OCD -a i druge zainteresovane strane aktivno uključene u ovaj proces. Sastanak se organizuje u saradnji sa Delegacijama Evropske unije u svakoj od korisnica IPA-e i u saradnji sa nacionalnim resursnim centrima (NRC). Na osnovu podataka dobijenih tokom konsultacija i validacije, konačni Izvještaj će biti finaliziran i objavljen.

Rok za registraciju je srijeda, 1. septembar 2021 do 17:00 .

Predstavnik/ca
Organizacija